Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kosinie prowadzonego w ramach projektu „Bezpieczne szkraby - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać poniższe warunki:

  1. sprawować opiekę nad dzieckiem mającym ukończone co najmniej 20 tygodni i nie ukończony 3 rok życia,
  2. być rodzicem lub prawnym opiekunem mieszkającym wraz z dzieckiem/dziećmi na terenie Gminy Łańcut (zamieszkanie w rozumieniu Kodeku Cywilnego),
  3. posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym pozostającej na urlopie wychowawczym lub w trakcie tego urlopu pracującej w niepełnym wymiarze czasu) pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3
  4. posiadać status osoby pracującej będącej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub podczas tego urlopu pracującej w niepełnym wymiarze czasu, mającej utrudniony powrót na rynek pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dziećmi do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu (Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut) w terminie: 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. w godz. pracy Urzędu Gminy Łańcut

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości (na stronach internetowych: www.zlobek.gminalancut.pl oraz www.gminalancut.pl).

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.gminalancut.pl oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Łańcut).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 721 860 862